Mediambiental

mediam

La nostra empresa té en compte l'entorn on es troben situats els diferents cementiris. Aquest fet ens fa especialment sensibles en el respecte i la conservació del medi ambient, sent perfectament compatible amb el desenvolupament de les nostres activitats i la prestació dels nostres serveis a la societat.  

Imatge eliminada.

De la mateixa manera que per les nostres activitats prestem un servei a la societat, considerem necessari aportar el nostre esforç a la conservació del medi ambient en què vivim. Estem disposats a col•laborar amb administracions públiques, clients, proveïdors i qualsevol de les parts interessades, amb la fi última de reduir i minimitzar els impactes negatius en el medi ambient que compartim. Amb aquest esperit hem implantat un sistema de gestió ambiental basat en la Norma ISO 14001.

La nostra política mediambiental recull aquest compromís que es fonamenta en uns principis generals que es relacionen a continuació:

  1. La nostra política mediambiental es basa en el respecte i conservació del medi ambient, d'acord amb la naturalesa i magnitud dels impactes mediambientals de les nostres activitats: inhumacions, incineracions, exhumacions i trasllats, administració, serveis de tanatori i serveis generals de manteniment, neteja i conservació de jardins i sepultures.
  2. El compliment rigorós de la legislació i reglamentació mediambiental aplicable.
  3. La planificació d'objectius i metes mediambientals a partir de l'anàlisi dels nostres aspectes i impactes mediambientals, de la informació obtinguda de clients, proveïdors, administracions públiques i terceres parts en general i ser coherents sempre són els principis d'aquesta política mediambiental.
  4. La prevenció de la contaminació i la reducció dels impactes mediambientals amb incidència negativa, especialment els que són més significatius tals com les emissions atmosfèriques dels forns d'incineració i els residus que produïm en més quantitat a causa de la nostra activitat.
  5. Nosaltres entenem la millora contínua com la recerca de nous mitjans, tècniques, productes i instal•lacions que, facilitin el compliment pràctic d'aquests principis bàsics de la nostra política i la implicació progressiva dels nostres clients, proveïdors i altres parts interessades.
  6. La comunicació, coneixement i sensibilització dels principis de la nostra política mediambiental aconsegueix a tot el personal que treballa en els nostres cementiris.
  7. Considerem una necessitat impulsar la comunicació i la sensibilització mediambiental en els nostres clients i proveïdors, ja que considerem que per a una correcta gestió mediambiental el paper exercit pels mateixos és fonamental.
  8. La transparència és el principi bàsic en què es fonamenta la nostra comunicació, tant a nivell intern com a extern en matèria mediambiental. El compliment adequat de la legislació ens permet poder ser transparents en el nostre compromís i en el nostre comportament mediambiental.
  9. Aquesta política és mantinguda al dia per assegurar que és coherent amb els principis que assumeix la nostra empresa en el context de les seves activitats, realitat geogràfica, requisits legals i dins del principi general de millora contínua.